Vedtægter

Vedtægter for DFOR:

§ 1 Navn
Navnet skal være “Dansk Forening for Onkoradiologi”, forkortet DFOR. På Engelsk Danish Society of Oncoradiology.

Foreningen er en delforening i Dansk Radiologisk Selskab.

§ 2 Formål
Stk. 1. Forening, som ikke må være indtægtsgivende, skal bestå af læger, forskere og andre, som er interesserede i onkoradiologi.

Stk. 2. Foreningens formål er at varetage specialområdets videnskabelige uddannelsesmæssige interesse samt at være rådgivende instans.

§ 3 Medlemmer
Stk. 1. Aktive medlemmer:
Kun medlemmer af Dansk Radiologisk Selskab kan blive aktive medlemmer. Disse medlemmer skal have stemmeret og kunne indgå i foreningens bestyrelse. Antallet af medlemmer skal ikke være begrænset. Medlemskab kan opnås ved henvendelse til sekretæren.

Stk. 2. Associerede medlemmer:
Medarbejdere ved fagrelevante virksomheder, læger fra andre specialer end diagnostisk radiologi samt udenlandske radiologer kan blive associeret medlem af foreningen. I ansøgningen bør gives en kort begrundelse for ønsket om indtrædelse i foreningen. Disse medlemmer har ikke stemmeret og kan ikke indgå i foreningens bestyrelse, men vil kunne indgå i udvalg og lign.

§ 4 Delegater
På generalforsamlingen udvælges delegater til nationale og internationale organisationer.

§ 5 Udmeldelse og eksklusion
Stk. 1. Udmeldelse:
Medlemmer, som ønsker at udtræde af foreningen, skal skriftligt meddele dette til sekretæren, som derefter vil bevilge udmeldelse.

Stk. 2. Eksklusion:
Et medlem, som skader foreningens interesser, kan, efter beslutning af bestyrelsen, ekskluderes.

Stk. 3. Tab af medlemskab:
Se §7, stk. 4.

Stk. 4. Medlemmer, der på anden vis er i økonomisk restance til foreningen, kan af bestyrelsen besluttet ekskluderet.

§ 6 Foreningens bestyrelse, udvalg og delegateretc.
Stk. 1. I foreningen skal der være en bestyrelse, et kursusudvalg, delegater til andre organisationer og revisorer.

Stk. 2. Foreningens bestyrelse.
Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 deltagere: Formand, næstformand, sekretær, kasserer og formand for kursusudvalg. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Beslutninger kan afgøres ved sammentræde per capsulam, hvis samtlige bestyrelsesmedlemmer er enige om dette.

Stk. 3. Revisorer.
2 revisorer udvælges blandt aktive eller associerede medlemmer.

Stk. 4. Valgperioder:
Samtlige bestyrelsesposter, medlemmer i kursusudvalget, revisorer samt nationale og internationale delegater vælges ved generalforsamlinger og vælges for 2 år. Valgperioden starter fra afslutning af den generalforsamling ved hvilken valget er sket.

Stk. 5. Pligter:
Formanden leder foreningens aktiviteter og skal på embedets vegne være med i kursusudvalg samt i alle løbende udvalg i øvrigt. Bestyrelsen sammentræder efter indkaldelse af formanden. Formanden skal sammenkalde bestyrelsen, hvis mindst 2 af bestyrelsesmedlemmerne beder herom.

Sekretæren skal føre protokol over foreningens aktiviteter samt føre lister over foreningens medlemmer inkl. adresser, telefon- og faxnumre. Sekretæren skal føre foreningens korrespondance og besvare alle brevvekslinger til og fra foreningen.

Handlinger og skrivelser i foreningens navn skal underskrives af formanden eller sekretæren. Kassereren og formanden har hver for sig retten til at tegne foreningens økonomiske transaktioner i banken. Kassereren skal varetage selskabets økonomi. Ind- og udbetalingsraten er uddelegeret fra bestyrelsen. Kassereren skal føre bogholderiet for foreningen og forelægge et komplet regnskab for generalforsamlingen. Ved generalforsamlingen skal budgettet for følgende regnskabsår også fremlægges.

Uddannelsesudvalget skal planlægge program for uddannelse indenfor selskabet. Udvalget skal også udsende aktuelle kongreslister til medlemmerne.

2 revisorer skal kontrollere foreningens økonomiske transaktioner og skal revidere regnskabet før generalforsamlingen, hvor ansvarsfrihed bevilges.

Foreningen afholder generalforsamling hvert andet år og løbende bestyrelsesmøder mindst 2 gange årligt. Tid og sted foreslås af bestyrelsen. Der vil endvidere tilstræbes telefonmøde 1 gang per måned. Ekstra møder kan holdes, når formanden eller bestyrelsen finder det nødvendigt eller om mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder herom til formanden.

Indkaldelse og foredragsliste for generalforsamlingen og foreningens møder skal af sekretæren sendes ud en måned før mødets afholdelse. Referater skal sendes til sekretæren for Dansk Radiologisk Selskab.

Ved generalforsamlingen skal dagsordenen mindst indeholde følgende emner:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Revisionsberetning
4: Valg af bestyrelse
5: Valg af medlemmer til kursusudvalg
6: Valg af delegater til andre organisationer
7: Valg af revisorer
8: Bestyrelsens arbejdsprogram for det kommende år
9: Kontingent
10: Evt.

§ 7 Økonomi og kontingent
Stk. 1. Det finansielle overgår fra en generalforsamling til næste.

Stk. 2. Medlemskontingentet foreslås af bestyrelsen og vedtages på generalforsamlingen.

Stk. 3. Medlemskontingentet skal betales den 1. april hvert år og skal dække 1 år.

Stk. 4. Medlemmer, som ikke har betalt kontingent inden 3 måneder, får påmindelse herom af kassereren, og medlemskabet ophører den 30. september samme år, såfremt kontingentet ikke er betalt.

§ 8 Afstemning
Stk. 1. Afstemning foregår åbent, hvis ikke hemmelig afstemning begæres af et medlem eller af bestyrelsen. En enkelt majoritet af tilstedeværende er tilstrækkeligt for vedtagelse, bortset ved væsentlige vedtægtsændringer eller opløsning af selskabet. Ved lige stemmeafgivning afgøres valg til poster ved lodtrækning, medens det i andre spørgsmål afgøres af formandens stemme.

Stk. 2. Afstemning per post kan udføres, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt.

§ 9 Vedtægtsændringer
Forslag til vedtægtsændringer skal indsendes til bestyrelsen mindst 3 uger før generalforsamlingen. Ændringsforslag og bestyrelsens kommentarer skal udsendes med foredragslisten før det møde, hvor afstemningen skal foretages. Vedtægterne skal ændres på generalforsamlingen gennem afstemning med 2/3’s majoritet af de medlemmer, som er til stede, under forudsætning af at disse udgør mindst halvdelen af foreningens medlemmer. Hvis halvdelen af medlemmerne ikke er til stede ved generalforsamlingen, kan vedtægterne ændres ved brevafstemning. Majoriteten med 2/3 af dem, som svarer, er nødvendig for at stadfæste brevafstemningen.

§ 10 Opløsning af foreningen
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun afgøres ved generalforsamlingen med 2/3 majoritet, hvis mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Opløsning kan afgøres ved brevafstemning med 2/3’s majoritet af dem, som svarer.

Stk. 2. Hvis foreningen opløses skal alle aktiver, inkl. kassebeholdning overføres til Dansk Radiologisk Selskab.